Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Literatür Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
» Edebiyat, yazin.
» Herhangi bir bilim dalinda yazilmiş olan yazi veya eserlerin bütünü.
» Fransızca littérature (Edebiyat; bir konudaki yayınların tümü).
» İkinci anlam için de dilimizde edebiyat kelimesi kullanılır. Ayrıca azerbaycan türkçesinde de literatür yerine "edebiyat" sözü kullanılmaktadır. Biz de aynı karşılığı hatırlatıyoruz.
Örnekler: Tıp edebiyatı, Hukuk edebiyatı.

Litaratür Taraması Nedir


Var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama denir. Literatür taraması, araştırma probleminin seçilerek anlaşılmasına ve araştırmanın tarihsel bir perspektife oturtulmasına yardımcı olur (Karasar, 2005, 183). Araştırma; bilginin geliştirilip eklendiği birikimli bir süreçtir denilebilir. Araştırmacı, araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek durumundadır.

Var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama denir. Literatür taraması, araştırma probleminin seçilerek anlaşılmasına ve araştırmanın tarihsel bir perspektife oturtulmasına yardımcı olur (Karasar, 2005, 183).

Araştırma; bilginin geliştirilip eklendiği birikimli bir süreçtir denilebilir. Araştırmacı, araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek durumundadır. Bu konuda kim, ne zaman, neyi araştırdı, hangi bulgulara ulaştı? Bu konuda araştırılmayan noktalar nelerdir? gibi soruların cevabının bilinmesi gerekir. Aksi halde "aradığını bilmeyen, bulduğunun farkına varamaz" konumuna düşülür. Bu yüzden araştırmalarda önceki araştırmaları taramak veri toplamanın önemli bir aşamasıdır. Literatür taraması, veri toplama ve toplanan verinin öneminin tartışılması, toplanan verilerin problemle ilişkisinin kurulması ve bilginin sınıflandırılması aşamalarından oluşan bir süreçtir (Balcı, 2001, 63).
Bu çalışmada literatür taraması yapılırken dikkat edilmesi gereken kuralların yanı sıra, tarama kaynaklarının neler olduğuna yer verilmiştir. Literatür tarama sistemleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Elektronik ortamda yararlanılan tarama kaynakları ayrı olarak ele alınmıştır. Sanal kütüphaneler ayrıntılı bir liste olarak sunulmuştur.

LİTERATÜR ve KAYNAK TARAMASI


Literatür taramasında birincil kaynakların vurgulanması asıldır. Birincil kaynaklar; orijinal araştırma çalışmaları ya da yazılarıdır. Bunlar bir kuramcı, araştırmacı ya da tarihsel olaya katılan biri tarafın­dan yazılırlar. Asıl raporlar bir araştırma raporunun tamamını içerir, bu nedenle de oldukça tekniktirler. Bilimsel dergilerde yer alan deneye dayalı araştırmalar, bilimsel monograflar, araştırma raporları ve tez­ler böyledir. Birincil kaynaklarda; asıl araştırma ile okuyucu arasında herhangi bir aracı yoktur (Balcı, 2005, 57).

İkincil kaynaklar, kuramsal ve ampirik (deneysel çalışma) niteliğindeki önceki birincil kaynakların bir sentezidir. Bunlar orijinal bir araştırmayı özetleyen ve tartışan ansiklopedi veya dergilerde yer alan makalelerdir. Hatta bu, pek çok birincil kaynağı belli bir çerçevede bir­leştiren bir ders kitabı da olabilir. İkincil kaynaklar, bir konudaki araş­tırma gelişmelerini hızla gözden geçirme imkânı verir. Bunlarda teknik bilgi genelde ihmal edilir (Balcı, 2005, 57).
Literatür taraması problemin önemini gösterme, araştırmanın desenini geliştirme ve araştırma bulgularını önceki bilgiyle ilişkilendirme amacıyla yapılır. Literatür taramasının bu doğrultudaki işlevlerini Balcı aşağıdaki şekilde ifade etmektedir:

1. Problemin tanımlanma ve sınırlandırılmasına yardımcı olmak,
2. Araştırmayı tarihsel bir perspektife yerleştirmek,
3. Araştırmada istenmeyen tekrarları önlemek,
4. Uygun yöntem ve ölçülerin seçilmesinde yardımcı olmak,
5. Bilgilerin önceki bilgiyle ilişkilendirilmesine yardımcı olmak ve araştırmalara imkân vermek (Balcı, 2005, 57).

Kaynak Taraması


Kaynak taraması “ön kaynak taraması” ve “detaylı kaynak taraması” olmak üzere ikiye ayrılır. İki kaynak taramasının da amacı ve yöntemi birbirinden farklıdır.

Ön Kaynak Taraması


Ana amacı; detaylı konu başlıklarının belirlenmesi, yöntemi de; ana konu başlığına göre yapılan rasgele taramadır. Yani herhangi bir araştırma konusunun detaylı konu başlıklarını belirleyebilmek için, az çok o konu hakkında bir fikir sahibi olmak gerekmektedir. Ön kaynak taraması, genellikle konulara göre yapılabilir.

Detaylı Kaynak Taraması


Ana amacı, yapacağınız araştırma ile ilgili tüm ana ve önemli kaynaklar ile araştırmanızı destekleyebilecek yardımcı kaynaklara ulaşmaktır. Yöntemi ise belirli kaynakları araştırmaktır. Ön kaynak taraması ile hem detaylı konu başlıkları, hem de ana konu başlığı itibariyle önemli kaynaklar belirlenir. Bu aşamada detaylı konu başlıklarına göre kütüphaneler ve internetten kaynak taraması yapılabilir. Ayrıca, sıklık analizine göre en önemli kaynakların nerelerde olduğu ve bunlara nasıl ulaşılabileceğinin belirlenmesi de detaylı kaynak taraması sırasında yapılan faaliyetlerdendir. Yazar adına göre tarama ise, ancak detaylı kaynak taraması aşamasında, belirli bir yazarın belirli bir kaynağına ya da diğer eserlerine ulaşmak için yapılabilir.

LİTERATÜR TARAMA SİSTEMLERİ

Literatür taramasına; araştırma problemi ile ilgili anahtar kelimelerin seçilmesi ile başlanır, sonra ilgili veri tabanına ulaşılmaya çalışılır. Önemli olan veri tabanı ile ilgili tam bir liste elde etmektir. Bunu elde edebilmenin yolu da aşağıda belirtilen kaynakların iyi taranması ile sağlanır.

A- Uzmanlar: Bilgi ve teknoloji çağında bile en iyi bilgi kaynağı, araştır­ma yapılan alanın uzmanıdır. Alanı bilen birine sormak sure­tiyle önemli kitap ve makaleleri, önemli araştırmaları, önemli bilgi kay­naklarını bulmak mümkündür (Balcı, 2005, 59).

B- Kütüphaneler / Kitaplıklar: Her kütüphanenin, açılış-kapanış saatlerinden, kitap ödünç almaya, kaynakların elde edilmesinden fotokopi çektirilmesine kadar birçok konuda kendine özgü düzenlemeleri olabilir. Kütüphanelerden etkin olarak yararlanmak isteyen bir kişi, öncelikle bu düzenlemeleri öğrenmek zorundadır. Ayrıca araştırmacı ihtisaslaşmış kütüphaneleri tanımalı ve bibliyografyalarını sıklıkla takip etmelidir. İhtiyaç duyduğunda hangi kaynağı, hangi kütüphanede, hangi kitaplıkta bulabileceği konusunda bilgi sahibi olmalıdır (Özdamar, 2003, 17).

Kütüphanelerde kaynak taramanın kendine özgü kuralları vardır. Her şeyden önce kütüphanelerin kaynakları sınıflandırma sistemleri, birbirinden farklı olabilir. Ülkemizdeki kütüphanelerde konularına göre kullanılan başlıca sınıflandırma sistemleri DEWEY desimal sistemi ile KONGRE kitaplığı sistemidir. Ör­neğin Millî Kitaplıklarda DEWEY' den uyarlanmış bir sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. KONGRE kitaplığı sistemi, büyük kitaplıklar için daha kul­lanışlıdır. Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi yeni kuruluşlar KONGRE sistemini seçmişlerdir (Karasar, 2005, 185).

DEWEY Desimal Sisteminde belgeler konularına göre 10 sınıfa ayrılır. Sınıflar sıfırdan başlayarak 100 ve katları ile numaralandırılır. Her sınıf kendi içinde alt sınıflara ayrılır. Ana sınıflar ve numaraları şöyledir:

000 Genel Konular
100 Felsefe, Psikoloji
200 Din
300 Sosyal Bilimler (370 Eğitim)
400 Dilbilim
500 Kuramsal (Nazari) Bilimler
600 Uygulamalı Bilimler
700 Güzel Sanatlar ve Eğlence
800 Edebiyat
900 Tarih, Coğrafya

KONGRE Kitaplığı sisteminde ana sınıfların sayısı 20 olup, gruplama büyük harflerle yapılır. Her sınıftaki alt sınıflar harflere eklenen sayılarla belirlenir. Bu sistemdeki ana sınıflar ve harfleri şöyledir.

A - Genel Konular
B- Felsefe, Din
C- Tarih
D- Dünya Tarihi
EF- Amerika Tarihi
G- Coğrafya, Antropoloji
H- Sosyal Bilimler
J- Politik Bilimler
K- Hukuk
L- Eğitim
M- Müzik
N- Güzel Sanatlar
P- Dilbilim, Edebiyat
Q- Fen
R- Tıp
S- Tarım
T- Teknoloji
U- Askerlik
V- Deniz
Z- Kütüphane

Her kitaplıkta, kitap vb belgelerin listelendiği bir fiş katalogu vardır. Gazete ve dergiler için, çoğun, ayrı listelemeler de yapılır. Broşür vb tür­den belgeler listelenmeyip belli yerlerde saklanırlar (Karasar, 2005, 185).

Fiş katalogu, kitaplıktaki her belge için o belgeyi tanıtıcı bilgi­lerin yer aldığı küçük kartonlardan oluşur. Fişler, özel olarak yapılmış kutular içinde saklanır ve kutular kitaplığa hemen girişte, uygun bir yerde bulunur (Karasar, 2005, 185).

Her fiş üzerinde, kaynak tanıtıcı tüm bilgiler (yazar adı, eser adı ve yayın bilgileri) ile fiş numarası, belli bir sırada, verilir. Fişler, kutular içinde, yazar soyadına, eser adına ve konu adına gö­re, alfabetik sıraya dizilirler (Karasar, 2005, 185).

Araştırmacının kitaplıktaki kaynaklara doğrudan ya da dolaylı ulaşa­bilmesine bağlı olarak, kitaplıklar, açık ya da kapalı raf sistemlerinden bi­rine göre düzenlenir. Açık raf sisteminde, okuyucu, aradığı kaynağın bu­lunduğu raflara kadar girip, onu alabilmekte, ondan ya­rarlanabilmektedir. Kapalı raf sisteminde ise, genellikle, okuma salonların­da bulunan temel başvurma kaynakları, gazete ve dergiler dışında kalan tüm belgeler, okuyucuların giremeyeceği bölmelerde saklanır. Bunlardan yararlanabilmek için, okuyucu, bir istek fişi doldurur ve onu kitaplık görev­lisine vererek kaynağın kendisine getirilmesini bekler (Karasar, 2005, 185).

Araştırma yapılacak bir alanda çalışma konusunu daha iyi belirlenmesi ve belirlenmiş konuda daha önce gerçekleştirilmiş araştırmaların elde edilmeleri için kütüphanede başlıca şu kaynaklara başvurulur:

İndeksler, Özel kitaplar, Yıllıklar, Abstractlar ve kütüphanelerin büyüklüğüne göre de dergiler ve süreli diğer yayınlar yer almaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için konuya ilişkin araştırma makalelerinin ayrı basımlarına ulaşılabilir (Üstdal ve Gülbahar, 1997, 23).

C- Belgelikler (Arşivler): Belgelikler çoğunlukla basılı olmayan kayıtlar, kararlar, raporlar, mektup, dilekçe ve anılar gibi belgele­rin saklandığı birimlerdir. Belgelikler, halka ya da araştırmacılara doğrudan açık değildir; yararlanmak için, özel izin alma zorunluluğu vardır. Belgelikler, mülkiyetine göre Özel Belgelikler ve Resmi Belgelikler olmak üzere iki türlüdür (Karasar, 2005, 188):

Özel belgelikler, çeşitli bilim adamları, siyasi partiler, sendikalar, dernekler, belli konularda ilgili kişi ve kurumların kendi yazdıkları ya da başkalarından edindikleri belgelerin bulunduğu ve özel mülkiyeti olan bi­rimlerdir.
Resmi belgelikler, bakanlıklar, mahkemeler, tapu nüfus ve vergi daireleri gibi, kamu kuruluşlarının, çeşitli kayıt, karar, rapor vb belgeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarının bulunduğu kamu mülkiyetin­de olan birimlerdir.

Özellikle kişi ve kamu güvenliğini ilgilendiren hallerde, belgeliklerdeki bilgiler, aradan uzun yıllar geçmeden, araştırmacılara bile açık tutulmaz­lar. Her belgeliğin kendine özgü yapı ve işleyişi vardır.

D- Kitaplar: Üniversite kütüphaneleri her alandan çok sayıda kitabı içerir. Kitaplar, daha önceden yapılan araştırmalara ulaştırıcı kaynaklardır. Ancak kitapların bilgileri, çoğu kere eskidir. Bir kitap, genellikle basımından bir kaç yıl önce yazılır. Ayrıca kitaplar, asıl araştırmanın bir özetini verir, ya da bulgularını aktarır, fazla teknik bilgi vermezler. Kitapların okuyucuları daha geneldir, farklı konularda çalışan insanlardan oluşur. Ancak kitaplar, geniş çalışma alanları için harika kaynaklardır; kuramların, ayrıca problem çerçevesi için kritik kuramların önemli kaynağı olup genel özgeçmiş sağlarlar. Kitaplara daha çok üniversite kütüphanelerinde, Milli Kütüphane, özel kitaplıklar ve bir takım kuruluşların kütüphanelerinden ulaşılabilmektedir (Balcı, 2005, 59).

E- Dergiler: Eğitim alanında uluslararası 1000'i aşkın dergi bulunmakta­dır. Bunlar yılda birkaç kez yayınlanır ve kütüphanelere gönderilirler. Dergiler, araştırmacılar için temel araştırma literatür kaynağıdır. Der­giler sundukları bilgiye göre türlere ayrılırlar. Araştırma raporları ve bulguları üzerinde bilgi veren dergiler bunların en önemlileridir. Önceki araştırmaları, kullanılan yöntem ve prosedürleri, bulgu ve sonuçları vererek bir araştırmayı tanıtırlar. Kitaplara göre daha çok yayınlanırlar; bilgiler daha güncel ve yenidir (Balcı, 2005, 60).

F- Tezler: "Dissertation Abstracts International" doktora tezleri için temel kaynaktır. Kuzey Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri dışın­daki 350 üniversiteden doktora tezlerinin özünü, başlıklarını, anahtar sözcüklerini ve yazar dizinini, aylık olarak İngilizce yayımlar (Balcı, 2005, 60).

G- Konferans Dokümanları: American Educational Research Association (AERA) ve Canadian Society for the Study of Education (CSSE)'in yıllık konferansları vardır. Araştırmacıları ve bildirileri yayımlar. Konfe­rans programı çıkınca önemli araştırma metinleri yazarlarından, yayım­lanmadan önce istenebilir (Balcı, 2005, 60).

H- Önceki Araştırma Taramaları: Bu türden taramalar bir alandaki kay­nakları bütünleştirerek eğitim bağlamına oturturlar; böylece de araştır­ma yapana yardımcı olurlar. Bu taramalar el kitaplarında, ansiklopedi­lerde ya da kimi dergilerde olabilir. "Review of Educational Research" önceki araştırmalara ilişkin tarama yapan önemli bir yayındır (Balcı, 2005, 60).

I- Belgesel Tarama Süreci: Başarılı bir belgesel taramanın temel koşulu, konuya ilişkin belgele­rin bulunması, incelenmesi ve belli durum ya da görüşleri açığa çıkartacak bir senteze varılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesidir. Bu amaçla yapılan ilk iş, amaca uygun bir yayın taraması yapmaktır (Karasar, 2005, 188).

Yayın taraması, araştırılan konuda yayınlanmış kaynakların listesinin çıkarılmasıdır. Yayın taramasına dönük etkinlikleri olan kurumlar vardır. Tür­kiye'de "Milli Kütüphane"nin hizmetleri arasında, kitaplar için, Türkiye Bibli­yografyası" ile makaleler için "Türkiye Makaleler Bibliyografyası" adlı sü­reli taramalar yayınlanmaktadır. Bunlar, ilgili dönemde, Türkiye'de yayınlanan kitap ve makalelerin alfabetik listelerini içerirler (Karasar, 2005, 188).

Benzeri bir hizmet, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde 1966 yılında kurulmuş olan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Merkezi (TÜRDOK) tarafından yürütülmektedir. Alanlardaki yayın taraması, istek üzerine, sembolik bir ücret karşılığı yapılmaktadır. Ayrıca, merkez, kendiliğinden harekete geçerek, ya­rarlı olacağına inandığı konularda bağımsız yayın taramaları da yapmaktadır. Yayın taramasından başka, TÜRDOK' un "fotokopi servisi", "çeviri servisi", "özbültenleri" ve "toplu katalog" hazırlama gibi hizmetleri de vardır. TÜRDOK' un hizmetlerinden yararlanabilmek için "TÜRDOK Müdürlüğü, Ata­türk Bulvarı 221 Kavaklıdere - Ankara" adresine başvurulabilir (Karasar, 2005, 188).

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde kurulan "Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi" 1983'den beri çeşitli dokümantasyon hizmetleri sunmaktadır. Bu faaliyetler içinde, yayın taraması önemli bir yer tutmaktadır. Yayın ve Dokümantasyon Dairesi’nin hizmetlerinden yararlanabilmek için “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yayın ve Dokümantasyon Dairesi 06539 Bilkent – Ankara” adresine başvurulabilir (Karasar, 2005, 188).

Merkez, on-line bağlantı ile dünyadaki yaklaşık 400 veri tabanına ulaşabilmektedir. Taramalarda elde edilen yayınlar, liste halinde ya da compact disk ile abstractlarıyla birlikte okuyucuya sunulmakta ve Merkezde mevcudu olan kaynaklar liste üzerinde işaretlenmektedir (Karasar, 2005, 188).

Listede yer alan kaynaklardan Merkezde bulunanlar yerinde ince­lenebileceği gibi, fotokopi ile çoğaltılarak da ilgililere gönderilebilmektedir. Merkezde geniş bir mikrofiş, süreli yayın ile tez koleksiyonu vardır. Yurt dışındaki kaynaklardan istenenler ise, bilgisayar ara­cılığı ile temin edilerek okuyuculara sunulmaktadır (Karasar, 2005, 188).

Yurt dışı taramalara ek olarak, 1987'den beri Türk üniversitelerinde ya­pılan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik tezleri ile ilgili bir veri tabanı oluşmuştur. Bu, Türkçe hazırlanmış ilk veri tabanı olma özelli­ğini de taşımaktadır. Tezlerle ilgili taramalar yerli ve yabancı okuyuculara sunulabilmektedir (Karasar, 2005, 188).

ELEKTRONİK ORTAMDA LİTERATÜR TARAMA YÖNTEMİ


İnternet üzerindeki kaynakları sorgulamak ve aradığımız bilgilere ulaşmak için kullandığımız Web üzerindeki tarama mekanizmaları Konu Katalogları ve Arama Motoru şeklinde iki türlüdür:

a) Konu Katalogları: Konu rehberlerine göre bilgilerin sınıflandırıldığı ve sorgulamanın birtakım konu başlıklarından yararlanılarak yapıldığı sistemlerdir. Konu katalogları ile bilgi sınıflamasında genellikle, alfabetik, kronolojik, içerik, bölgesel, vb gibi kriterler göz önüne alınır ve bilgiler olabildiğince esnek bir yapı içinde kataloglara bölünür. Bu tip arama sistemleri, konu başlıklarından alt başlıklara, oradan da aradığımız bilgilere ulaşmamızı sağlarlar.

b) Arama Motoru: Arama sistemleri, birçok bilgi kaynaklarını (web sayfaları) otomatik bir şekilde tararlar ve birtakım indeksler oluştururlar. Bu indeksler üzerinden sorgulama ise, seçilen bazı anahtar kelimeler ve bazı yardımcı unsurlardan yararlanılarak yapılır. Bu tip sistemlere "Search Engine" (Arama Motoru) denir. Arama motorlarının iki işlevi vardır: (1) veri toplamak, (2) sorgulama mekanizmaları sunarak bu veriler üzerinde arama yapılmasını sağlamak. Sorgulama mekanizmaları kısmında ise doğrudan, aradığı bir bilgiye ulaşmak isteyen kişinin, toplanan veriler üzerinde sorgulama yapabilmesini sağlayan kullanıcı arayüzleri ve üzerinde hızlı sorgulama yapılabilecek sistemleri vardır.

Pek çok Arama Motoru Servisini aynı sayfada sunan servislerden bazıları, sorguları birden çok sorgulama servisinde işletip sonucu birleştirerek verebilmektedir. İnternet üzerinde milyonlarla ifade edilen sayıda servis merkezi bulunmaktadır. Bu nedenle siteler arasında linkleri takip ederek istenilen bilgiye ulaşmak çok fazla zaman gerektirmektedir. Zamanla istenilen yayınların bulunabilmesini kolaylaştırmak için toplu indeksler oluşturulmuştur.

SANAL KÜTÜPHANELER (www.sanalkutuphane.net)


1. Akademik Araştırmalar Merkezi: Kitap arama, kütüphane, iletişim, hizmetlerimiz, linkler. http://www.academical.org/
2. Aysun-Rafet Ataç Kütüphanesi: Online katalog tarama, kütüphaneden görüntüler. http://www.atackutup.com/
3. Taek Inıs-Bilgi ve Belge Merkezi: Yeni yayınlar, elektronik dergiler, danışma kaynakları, online kütüphaneler, linkler. http://www.taekbilgibelge.cjb.net/
4. Tübitak-Mam Cahit Arf Kütüphanesi: http://www.mam.gov.tr/
5. Türk Tarih Kurumu: Tarihçe, kanun, bilimsel faaliyetler, yayınlar, kütüphane, arşiv, haberler. http://www.ttk.gov.tr/
6. Ulakbim-Cahit Arf Bilgi Merkezi : http://www.ulakbim.gov.tr/
7. UME Kütüphanesi: Kütüphane hakkında, materyal temini ve türleri, okuyucu hizmetleri, kütüphane kullanma esasları, kütüphaneye erişim veritabanları, elektronik dergiler, danışma kaynakları, yayınevleri, online kütüphaneler, uluslararası bilimsel yayınları, teşvik programı, süreli yayınlar katalogu, kütüphane formları, duyurular. http://www.ume.tubitak.gov.tr/birimler/kutuphane/ana_sayfa.htm
8. Milli Kütüphane http://www.mkutup.gov.tr/

SANAL ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ (www.sanalkutuphane.net)


1. Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi http://kutuphane.adu.edu.tr/
2. Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi www.akdeniz.edu.tr/internet/kutuphane/kutuphane.htm
3. Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi www .kybele.anadolu.edu.tr/
4. Ankara Üniversitesi Kütüphanesi www.ankara.edu.tr/kutuphane/e_kutuphane.html
5. Atılım Üniversitesi Kütüphanesi http://library.atilim.edu.tr/turkish/kutuphane.php
6. Balıkesir Üniversitesi Kütüphanesi http://kutuphane.balikesir.edu.tr/
7. Başkent Üniversitesi Kütüphanesi http://www.lib.baskent.edu.tr/
8. Beykent Üniversitesi Kütüphanesi www.beykent.edu.tr/kutuphane.htm
9. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi http://library.bilkent.edu.tr/indexTR.htm bliss.bilkent.edu.tr/
10. Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi www1.dogus.edu.tr/dogustru/indlbr.htm.
11. Ege Üniversitesi Kütüphanesi http://rektorluk.ege.edu.tr/~library/index.php
12. Fırat Üniversitesi Kütüphanesi http://kutuphane.firat.edu.tr/
13. GaziantepÜniversitesi Kütüphanesi http://www1.gantep.edu.tr/~kutuphane/tr/
14. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi http://www.lib.gazi.edu.tr/
15. GS Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi http://kutuphane.gsu.edu.tr/tr/
16. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi http://www.library.hacettepe.edu.tr/
17. Harran Üniversitesi Kütüphanesi www.harran.edu.tr/kutuphane/
18. İnönü Üniversitesi www.harran.edu.tr/kutuphane/
19. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi http://library.bilgi.edu.tr/screens/mainmenu_tur.html
20. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi http://www.library.itu.edu.tr/
21. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi www.kutuphane.istanbul.edu.tr/
22. Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi http://lib.khas.edu.tr/
23. Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi http://kutuphane.kou.edu.tr/
24. Marmara Üniversitesi Kütüphanesi http://katalog.marmara.edu.tr/Yordam.htm http://library.marmara.edu.tr/
25. Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi http://library.msu.edu.tr/index.html
26. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi http://kybele.omu.edu.tr/merkut/default.htm
27. Sakarya Üniversitesi http://www.kutuphane.sakarya.edu.tr/
28. Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi www.kutuphane.sakarya.edu.tr/
29. Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphanesi http://kutuphane.ksu.edu.tr/
30. Trakya Üniversitesi Kütüphanesi http://www.trakya.edu.tr/kutuphane/
31. Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesi www.yeditepe.edu.tr/7tepe/ kutuphane/katalog/katalog.shtml
32. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphanesi http://kutuphane.yyu.edu.tr/

SONUÇ


Literatür taramasına başlarken, önce, hangi konudaki kaynakların taran­masının istendiğinin açıkça bilinmesi gerekir. Bu amaçla, anahtar sözcükler belirlenir ve araştırmaya bunların taranmasıyla başlanır. En son durumları öğrenebilmek için, en yeni yazıların yayınlandığı der­gi vb kaynakların taranmasına özen gösterilmelidir.

Yayın taraması ile oluşturulacak liste ne kadar tam olursa, yapılacak değerlendirme de o ölçüde başarılı olur. Araştırmacı, tesadüfen bulduğu bir kaç kaynakla sınırlı kalmamalıdır. Liste oluştuktan sonra, bunlar tek tek incelenmeli ve amaçlar doğrultusunda bilgiler toplanarak değerlendirilmelidir. Bu aşamalarda dikkat edilmesi gereken temel nokta, belgeleri iyi anlamaya ça­lışmak, seçici bir gözle, amaçlara uygun bilgileri ayıklamak ve genelde hangi temel görüş, eğilim ya da uygulamaların var olduğunu belirlemeye çalışmaktır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR


1. BALCI, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
2. KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
3. ÖZDAMAR, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
4. ÜSTDAL, M. ve GÜLBAHAR, K. (1997). Bilimsel Araştırma. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.


Literatür Resimleri

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Literatür Sunumları

 • 3
  Önizleme: 2 ay önce

  Literatür ve Kaynakça Hazırlama Slayt PPTX Powerpoint

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Literatür ve Kaynakça HazırlamaProf. Dr. Sevinç Sakarya MadenNotların kaynağı: Johnson. E. (2015). Eylem Araştırmaları . Ankara: Anı Yayınevi

  2. Sayfa
  I-Literatür Değerlendirmesiİlgili literatürü taramaKaynak listesi değilOkuyucu için konuya yönelik arka plan bilgi vermeKonunun literatürdeki önemini belirtmeLiteratürün ele alınacak konu ile ilişkisini açıklama

  3. Sayfa
  I-Literatür DeğerlendirmesiBilindiği üzere bilimsel bilgi birikim süreci içinde büyür. Bu yüzden her bilimsel çalışmada araştırmacı hem mevcut bilgi birikiminden faydalanmak zorundadır hem de çalışması ile bilgi birikime katkıda bulunması gerekir. Bu, aynı zamanda tezin veya araştırma konusunun özgünlüğünün gösterilmesi anlamına gelir.

  4. Sayfa
  I-Literatür DeğerlendirmesiLiteratür değerlendirmesinde şu yol izlenir: Kaynağın bibliyografik künyesi tam olarak verildikten sonra eserde hangi konuların nasıl ele alındığı ve literatüre katkısının ne olduğu belirtilir. Hazırlanacak tezin veya yapılacak olan araştırmanın bunun dışında ne katkı sağlayacağı tez önerisinin veya araştırmanın giriş bölümünde ana teması/araştırma sorusu ile ilişkilendirilerek açıklanır. Her bir eser için yapılan değerlendirmelerle tezin veya araştırmanın literatür içindeki yeri belirlenmiş olur.

  5. Sayfa
  Yararlanılacak Bilgi KaynaklarıBasılı bilgi kaynaklarıKitaplarDergilerTezlerRaporlar vb.Elektronik bilgi kaynaklarıTam metin veri tabanlarıBibliyografik veri tabanları

  6. Sayfa
  Literatür İncelemesi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?Öncelikle bir konu belirleyin. Çağdaş bilimde, hakkında literatür inceleme yazısı yazılabilecek sayısız konu vardır. Bu yüzden inceleme konunuzun ilgi alanınıza girdiğine emin olun. Daha önceki çalışmalarınız ile aynı doğrultudaki bir konu hakkında yazmanız incelemenin kalitesi ve başarısı açısından oldukça önemlidir.Tekrar tekrar araştırın. Konunuzu seçtikten sonra literatürü taramaya ve gerekli kaynakları toparlamaya başlayın. Bu esnada kullandığınız arama öğelerini dikkatlice takip edin. Ardından, daha sonra telafi etmek üzere, ulaşamadığınız kaynakların bir listesini yapın. Bir makale yönetim sistemi kullanırsanız daha verimli çalışabilirsiniz. Daha sonra mutlaka eski araştırmaları da kontrol edin.

  7. Sayfa
  Literatür İncelemesi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?Okurken notlar alın. Önce makaleleri okuyup daha sonra da incelemeyi yazmaya başlarsanız birçok önemli noktayı kaçırabilirsiniz. Bu yüzden okurken gerekli yerlerde mutlaka not tutun. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, eğer bazı kısımları birebir kopyalıyorsanız tırnak işareti kullanmayı unutmamak. İncelemenin son halinde bu alıntıları kendi cümleleriniz ile tekrar yazabilirsiniz.

  8. Sayfa


  9. Sayfa


  10. Sayfa
  Tutarlı ve anlaşılır olun. İyi bir literatür taraması sadece literatürün özetini içermez aynı zamanda metodolojik sorunlara ve araştırmalardaki eksiklere de işaret eder. Okurun;  literatür incelemesini okuduktan sonra, çalışma alanındaki başarılar, ana tartışma alanları ve araştırma soruları gibi konularda bir fikir edinmiş olması gerekir.

  11. Sayfa
  II-Kaynakça Hazırlama

  12. Sayfa
  Kaynakça, Gönderme, Doğrudan AlıntıKaynakça Çalışmada kullanılan bilgi kaynaklarının belli bir sisteme göre düzenlenmiş listesiGönderme Metin içinde verilen bilginin hangi kaynaktan geldiğini gösteren notDoğrudan alıntı Orijinal kaynaktaki ifadenin aynen kopyalanması

  13. Sayfa
  ÖrnekDoğrudan AlıntıKaynakçaGönderme/Atıf

  14. Sayfa
  Kaynak Göstermede Kullanılan YaklaşımlarNumerik sistemKaynaklara metin içinde kullanıldıkları sıraya göre numara vermekYararlanılan kaynakların alfabetik listesini oluşturduktan sonra numaralama işlemini yapmakYazar tarih sistemiMetin içindeki göndermede yararlanılan kaynağın yazar soyadının, yayın tarihinin ve sayfa numaralarının belirtilmesiKaynak: Kurbanoğlu, 2004, s. 6-7

  15. Sayfa
  ÖrnekNumerik sistemYazar tarih sistemi

  16. Sayfa
  Kaynak Gösterme BiçimleriAPA (American Psychological Association)Chicago/TurabianMHRA (Modern Humanities Research Association)MLA (Modern Language Association)Vancouver. . .

  17. Sayfa
  Kaynakça Hazırlama (Örnek - Kitap)APA Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.MLA (Modern Language Association) Tonta, Yaşar, Yıltan Bitirim ve Hayri Sever. Türkçe Arama Motorlarında Performans Değerlendirme. Ankara: Total Bilişim, 2002.Chicago/Turabian Tonta, Yaşar, Yıltan Bitirim ve Hayri Sever. Türkçe Arama Motorlarında Performans Değerlendirme. Ankara: Total Bilişim, 2002.

  18. Sayfa


  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa
  Gönderme (Örnek - Kitap)APA Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, s. 121MLA (Modern Language Association) Tonta, Bitirim ve Sever 121Chicago/Turabian Tonta, Bitirim ve Sever 2002, 121

  22. Sayfa
  Kaynakça Hazırlama (Örnek - Makale)APA Tonta, Y. (2009). Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23, 742-768.MLA (Modern Language Association) Tonta, Yaşar. “Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği.” Türk Kütüphaneciliği, 23 (2009): 742-768.Chicago/Turabian Tonta, Yaşar. “Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği.” Türk Kütüphaneciliği 23 (2009): 742-768.

  23. Sayfa


  24. Sayfa


  25. Sayfa
  Gönderme (Örnek - Makale)APA (Tonta, 2009, s. 747)MLA (Tonta 747)Chicago/Turabian (Tonta 2009, 747)

  26. Sayfa
  Kaynakça Yönetim AraçlarıÜcretsizBibDesk => http://bibdesk.sourceforge.net/CiteULike => http://www.citeulike.org/Zotero => http://www.zotero.org/ÜcretliBiblioscape => http://www.biblioscape.com/EndNote => http://www.endnote.com/Reference Manager => http://www.refman.com/

  27. Sayfa
  III-Etik İhlallerUydurmaÇarpıtmaAşırmaDuplikasyonDilimlemeDesteklenerek yürütülen çalışmalarda desteğin belirtilmemesiKatkısı olan kişilerin yazar listesine eklenmemesi / olmayanların eklenmesiKaynak: TÜBİTAK, 2006 (http://journals.tubitak.gov.tr/genel/brosur.pdf)

  28. Sayfa
  Örnek IOrijinal metin “Araştırma yazarken, kaynaklara iki sebeple atıfta bulunulur: Bilgi aldığınız kaynakları okuyucuya tanıtmak ve kelimelerini ve fikirlerini ödünç aldığınız yazarlara kredi vermek.” (Hacker, 1995, s. 260).Aşırılmış biçimi (aynı kelimeler kullanılmış ama tırnak içinde verilmemiş): Araştırma yazarken, kaynaklar bilgi aldığınız kaynakları okuyucuya tanıtmak ve kelimelerini ve fikirlerini aldığınız yazarlara kredi vermek için gösterilir. Burada öğrenci yazarın tüm kelimelerini, tırnak içine almadan ve kaynak göstermeden sadece bir cümleye vermiştir.Kaynak: Köklü, 2002, s. 97

  29. Sayfa
  Örnek IIAşırma (yanlış açıklama) Araştırma yazarken, bir çift sebepten kaynaklara atıfta bulunuruz: Bilgi kaynaklarımızı okuyuculara göstermek ve ödünç aldıklarımıza kredi vermek. (Hacker). Öğrenci burada bazı kelimelerde ufak değişiklikler yapmış ve metin içinde kaynak göstermeyi de eksik yapmıştır. Kaynağa ilişkin yıl ve tarih bilgisi eksiktir.Uygun çözüm Bir araştırmacı okuyucusunun bilgi aldığı yeri bilmesini sağlamak, ve tanıtmak ve orijinal çalışmaya kredi vermek üzere kaynaklarına atıfta bulunur (Hacker, 1995, s.260).Kaynak: Köklü, 2002, s. 97

  30. Sayfa
  Örnek IIIKaynak: Köklü, 2002, s. 98

  31. Sayfa
  İntihal Tespit AraçlarıÜcretsizChimpsky => http://chimpsky.uwaterloo.ca/Plagium => http://plagium.com/Plagiarism Checker => http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ÜcretliPlagiarismdetect =>http://www.plagiarismdetect.com/PlagScan => http://www.plagscan.com/Turnitin => https://turnitin.com/

 • 3
  Önizleme: 2 ay önce

  Literatür taraması nedir pptx Slayt

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  LİTERATÜR TARAMADoç.Dr. Ercan ÖZDEMİR1

  2. Sayfa
  GirişLiteratür, bilimselalanda, birbilimdalınınçeşitli konularında kitap, dergi, makale gibi yapıtların tamamını ifade ederVar olan kaynak ve belgeleri inceleyerek bilgi kaynağını belirleme ve veri toplamaya literatür tarama denirproblemininLiteratür taraması, araştırma tanımlanması sürecinde başlarAraştırma sürecinin tamamında gerçekleştirilir2

  3. Sayfa
  3

  4. Sayfa
  Literatür Taraması Nasıl Yapılır?ilgiliçalışmayaAraştırmacı problemle başlamadan önce:Belirlediği konudaki diğer makaleleri vebulguları incelemelidirKonu hakkında önceden yapılmış bir çalışma olup olmadığını belirlemelidirDiğer araştırma sonuçlarını inceleyerek bilgisini artırmalıdırRapor aşamasında diğer araştırmalara atıfyapmalıdır.4

  5. Sayfa
  Literatür Taraması5

  6. Sayfa
  Literatür RaporuBir bilimsel çalışmada, diğer çalışmalara atıf yapmalı ve onlardan alıntı yapmalıdırAtıf ve alıntı sisteminin bazı kuralları vardırBu kurallar, yazı yöntemini ve yazıetiğini ifade eder6

  7. Sayfa
  Literatür Raporuraporunda dikkat edilmesiLiteratür gerekenler:anlaşılırbir biçimde− Yazar, problemibelirtmiş mi?Bu problem başka bir yöntemle daha etkili ifade edilebilir mi?Yazar literatür taraması sonucunda hangi araştırmaları referans almışAraştırmanın yöntemi uygun mudur?Veri toplama araçları geçerli ve güvenilir midir?7

  8. Sayfa
  Literatür Raporu BölümleriÖzet: Bu araştırmada şu anda neler var vehangi eksikler giderilebilirGiriş: Bu bölümde, araştırma konusu ile ilgili genel bilgiler sunulurGelişme: Diğer araştırmacıların probleme ilişkin neler buldukları özetlenirProblem Durumu: Problemin temelleri, nedenleri, ilişkili araştırma sonuçları ve önemi verilir8

  9. Sayfa
  Alıntı Yapmak Alıntı iki şekilde yapılır:İktibas (doğrudan alıntı, quotation):Blok halinde veya tırnak içinde («..»)9kullanılarak,kaynaktakiifadenin virgülüne noktasına kadar aynıyla gösterilmesidirDoğrudan alıntılar, alıntılanan metni olduğu gibi yansıtmalıdırDolaylı aktarma (in-text citation, atıf yapma):Dolaylı aktarma, yazarın ifadesini yeniden yazmak demektir ki bunu tırnak içinde göstermeye gerek yokturÖrnek: ……….………… (Aydın, 2002).

  10. Sayfa
  Atıf Yapmak10Atıf, görüşü atfedilenle destekleme ve benden önce bu görüşü şu kişiler ifade etmişlerdir, deme geleneğidirMetin içinde kaynaklara atıf yapılırken yazarın/yazarların soyadları, ilgili yayının basım yılı kullanılır.Örnek: «Okuduğunu anlamada, okurun metinle ilgili ön bilgisi, kültürel birikimi ve değer yargıları gibi birçok faktör etkilidir (Coşkun, 2007)».

  11. Sayfa
  İntihal (aşırma)Daha önceden makale olarak yayınlanmış bir konunun aynı şekilde uygulanması ve daha öncekilere atıf yapılmamasıdır11

  12. Sayfa
  Atıf Gerektirmeyen Durumlarve yazılmışHerkesçe bilinen terimlerÜzerinde çok konuşulmuş bulgularSözlük, ansiklopedi, el kitabı bilgilerindeki anonim yazılarOrijinalliği olmayan gözlem ve fikirlerKamuoyuna açık, genel bilgiler, atasözleri ve deyişler12

  13. Sayfa
  Literatür Taramasında 4N 1K Kuralı13{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}KİM?Araştırmayı kim yapmış?NE ZAMAN?Araştırma ne zaman yapılmış?NİÇİN?Araştırma niçin yapılmış? Araştırma, hangi problemi çözmek için yapılmış.NASIL?Araştırma nasıl yapılmış? Hangi yöntem kullanılmış? Çalışma grubu, veri toplama araçları nelerdir?NE?Araştırma sonucunda ne bulunmuş?

  14. Sayfa
  Literatür TaramasıLiteratür taramasında, öncelikle yeni çalışmalardan başlayıp geriye doğru gidilirÖzet kısmı varsa öncelikle okunurBirincil kaynaklara ulaşılmaya çalışılırFotokopi çektirmeden önce gerekli olup olmadığına karar verilir14

  15. Sayfa
  Literatür Kaynakları15

  16. Sayfa
  Genel Kaynaklar-İndeksler ve dizinleriçinLiteratür taramasını yapmak farklı stratejiler bulunurÖncelikle, araştırma konusuna ilişkin anahtar kelimelerin listesini çıkarmak gerekirArdından indeks ve dizinlerde bu anahtar kelimeler ile arama yapılır16

  17. Sayfa
  İndeksler17

  18. Sayfa
  Web of ScienceDünya’nın en güçlü atıf indeksidir~12,000 dergi~55 milyon makale~950 milyon atıf115 yıllık derin kapsam– Makaleler: (1898 – 2013)– Atıflar: (1898 – 2013)İçerikDergilerKonferans BildirileriKitaplar18

  19. Sayfa
  Science Citation Index19

  20. Sayfa
  Social Sciences Citation Index20

  21. Sayfa
  Web of Knowledge21

  22. Sayfa
  Tarama Kuralları ve İpuçları22

  23. Sayfa
  Tarama Kuralları ve İpuçları23

  24. Sayfa
  WOS’ta Kullanılan Karakterler24

  25. Sayfa
  Taramada Kullanılan Bağlaçlar25

  26. Sayfa
  Dizinlerİndekslerdenfarklıolarak,makale adı, yazarıve yayınlandığı yer bilgileri ileyayınların özetlerine yer verirChemical Abstractshttp://www.cas.org/26

  27. Sayfa
  Dizinler27

  28. Sayfa
  Arama Nasıl Yapılır?28

  29. Sayfa
  Arama Nasıl Yapılır?Google arama motoru ile:Birden fazla kelime yazılacaksa AND ve OR kelimelerini kullanarak arama yapılabilir{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}Gelişmişaramabutonukullanarak,aramadaha dadaraltılabilir29

  30. Sayfa
  Google Arama Motoru30

  31. Sayfa
  Google Arama Motoru31

  32. Sayfa
  Google Akademik (Scholar)32

  33. Sayfa
  Google Akademik33

  34. Sayfa
  Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)34

  35. Sayfa
  ULAKBİM35

  36. Sayfa
  ULAKBİM36

  37. Sayfa
  ULAKBİM37

  38. Sayfa
  ULAKBİM38

  39. Sayfa
  ULAKBİM39

  40. Sayfa
  ULAKBİM40

  41. Sayfa
  ULAKBİM41

  42. Sayfa
  ULAKBİM42

  43. Sayfa
  Scopus VeritabanıErişim Linki:http://www.scopus.com/home.urlScopus EKUALVeritabanı kapsamındaTUBİTAKüniversite-lerde 2013’tenitibaren erişimeaçılmıştırMakale özetlerini, atıfları, tam dokümanları son kullanıcıya sunarBir Elsevier kuruluşudur veiçerisinde 18 000 dergi bulundurur43

  44. Sayfa
  PubMed VeritabanıPubMed/Medline, ücretsiz bir biyomedikal veritabanıdırSite kitapları moleküler biyoloji, genetik ve tıp bilimleriyle ilgili konulara ışık tutarSağlık bilimleri konusunda yapılan uluslararası makaleler siteden izlenebilirPMID (PubMed Identifier) makalelerePubMed tarafından tayin edilmiş numaradır2015 yılı itibariyle 26 milyondan fazla PMID numarası vardır ve her yıl yaklaşık 1 milyon yeni numara eklenir44

  45. Sayfa
  PubMed Veritabanı45

  46. Sayfa
  PubMed Veritabanı46

  47. Sayfa
  Science DirectScience Direct de bir Elsevier kuruluşudurİçerisinde 2500 Dergi ve 6000 e-kitap bulunurYaklaşık 10 milyon makale taramak mümkündür47

  48. Sayfa
  Embase (Excerpta Medica)Embase (Excerpta Medica) bir biyomedikal ve farmakolojik veri tabanıdır1847 den bu yana bünyesinde 23 milyon kayıt bulundurur48

  49. Sayfa
  Tez Arama49

  50. Sayfa
  Tez Arama50

  51. Sayfa
  Tez Arama51

  52. Sayfa
  Tez Arama52

  53. Sayfa
  Kütüphaneden Tarama53

  54. Sayfa
  54Teşekkürler

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Literatür Taraması Nasıl Yapılır Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İNTERNET VE BİLGİYE ERİŞİM YOLLARIDoç. Dr. Esvet Akbaş 2013

  2. Sayfa
  Literatür taraması,araştırmada ele alınan konu ve alt konuların ilgili bilgi ve araştırma sonuçları belirlenerekaraştırma probleminin tanımlanması sürecinde başlar.Araştırma sürecinin tamamında gerçekleştirilir.

  3. Sayfa
  Araştırma konusu ve alt konularına ilişkin bilgi ve çalışma konularının kapsamlı olarak taranmasıAraştırma problemi alanına ilişkin tarama Araştırma problemi ile ilgili taramaAraştırma sonuçlarının yorumlanması vetartışılması için taramaKUM SAATİ MODELİ

  4. Sayfa
  LİTERATÜR TARAMASI NASIL YAPILIR ?Araştırmacı problemle ilgili çalışmaya başlamadan önce;Belirlediği konudaki diğer makaleleri ve bulguları incelemelidir.Konu hakkında önceden yapılmış bir çalışma olup olmadığını belirlemelidir.Diğer araştırma sonuçlarını inceleyerek bilgisini arttırmalıdır veRapor aşamasında diğer araştırmalara atıf yapmalıdır.

  5. Sayfa
  Araştırmacının;Daha önceden makale olarak yayınlanmış bir konuyu aynı şekilde uygulaması ve daha öncekilere atıf yapmaması etik bir suç olan İntihal’e girer. (fikir hırsızlığı (”aşırma”).

  6. Sayfa
  ALINTI YAPILDIĞININ BELİRTİLMESİ GEREKMEYENDURUMLAR;[1-3]Atasözleri, deyişlerHerkesçe bilinen, herkesçe tekrarlanan terimler.Üzerinde çok konuşulmuş ve yazılmış bulgular.Sözlük, ansiklopedi, el kitabı bilgilerindeki anonim yazılar.Orijinalliği olmayan gözlem ve fikirler.Telif hakkı koruması bitmiş eserler.Kamuoyuna açık, genel bilgiler.[1]. Şencan 2002, Bilimsel Yazım :586.[2] http://www.bilimselarastirma.com/belge/oku/150/ [3]http://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C4%B1nt%C4%B1_Kurallar%C4%B1

  7. Sayfa
  Hukukta, yasayı bilmemek mazeret değildir, denir.Eğer tesadüf değilse,bir eserdeki bir fikri kalıp halinde olmasa bile fikir halinde alıp aynen kullanmak ve bunu belirtmemek öncelikle etik değildir ve bu durum intihal`e girer[3].[3]. Karasar, N. 1994, Bilimsel Araştırma Yöntemi :192

  8. Sayfa
  Literatür Tarama KaynaklarıGenel Kaynaklar İndeksler ve dizinlerİkincil KaynaklarAnsiklopediler SözlüklerEl kitapları (handbook)Birincil KaynaklarKitaplar ve makalelerin yayınlandığı dergiler

  9. Sayfa
  Literatür taramasını yapmak için farklı stratejiler bulunmaktadır.Öncelikle, araştırma konusuna ilişkin olan anahtar kelimelerin bir listesini çıkarmamız yararlı olacaktır.Ardından index ve dizinlerde bu anahtar kelimeler ile arama yapılır.İndeks nedir? Dizin nedir?Genel Kaynaklarİndeksler ve dizinler

  10. Sayfa
  İndekslerMakale ve diğermateryallerin adı, yazarı, veyayınlandığı yer bilgilerinin bulunduğu kaynaklardır.Fen Bilimleri alanları için Science Citation Index (SCI)•http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi- bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=KSosyal Bilimler alanları içinse Social Sciences Citation Index mevcuttur.http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi- bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J

  11. Sayfa
  Science Citation Index (SCI),1956`dan beri fen bilimleri alanında önde gelen uluslar arası 6400 bilim ve teknoloji dergisinde çıkmış tüm makaleleriSocial Sciences Citation Index,1975`den beri sosyal bilimler alanında önde gelen uluslar arası 1700 farklı dergide çıkmış makaleleribarındırmaktadır.

  12. Sayfa


  13. Sayfa


  14. Sayfa
  Dizinlerolarak, yazarı, vefarklı adı, yanındayayınlarınyayınlandığı özetlerinemakale ve diğeryer yerİndeklerden materyallerin bilgilerinin vermektedir.Chemical Abstractshttp://www.cas.org/

  15. Sayfa


  16. Sayfa
  Literatür taramasında 4N 1K Kuralı kullanılarak tüm çalışmalar bir tabloda özetlenebilir.KİM? Araştırmayı kim yapmış?NE ZAMAN Araştırma ne zaman yapılmış?NİÇİN?Araştırma niçin yapılmış?Araştırma, hangi problemi çözmek için yapılmış.NASIL?Araştırma nasıl yapılmış?Hangi yöntem kullanılmış?Çalışma grubu,veri toplama araçları nelerdir?NE?Araştırma sonucunda ne bulunmuş?

  17. Sayfa
  Literatür taraması yaparken ;Öncelikle yeni çalışmalardan başlayıp geriye doğru gidilir.Özet kısmı varsa öncelikle okunur.Birincil kaynaklara ulaşılmaya çalışılır.Fotokopi çektirmeden önce gerekli olup olmadığına karar verilir.Not alınır.

  18. Sayfa
  LİTERATÜR TARAMASI NASIL ARAMA YAPILIR?Google arama motoru ileBirden fazla kelime yazılacaksa “ “ arasında yazılır.AND ve OR kelimelerini kullanarak arama yapılabilir.Gelişmiş arama butonu kullanarak, arama daha da daraltılabilir.

  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa


  22. Sayfa


  23. Sayfa
  http://www.ulakbim.gov.tr/Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ULAKBİM

  24. Sayfa


  25. Sayfa


  26. Sayfa


  27. Sayfa


  28. Sayfa


  29. Sayfa


  30. Sayfa


  31. Sayfa


  32. Sayfa


  33. Sayfa


  34. Sayfa


  35. Sayfa


  36. Sayfa


  37. Sayfa
  ANAHTAR KELİME İLE ARAMA

  38. Sayfa


  39. Sayfa


  40. Sayfa


  41. Sayfa


  42. Sayfa


  43. Sayfa


  44. Sayfa
  http://tez2.yok.gov.tr/YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ULUSAL TEZ MERKEZİ

  45. Sayfa


  46. Sayfa


  47. Sayfa


  48. Sayfa
  Literatür taraması yapılarak araştırmalarözetlendikten sonra son aşamada literatüre ilişkinrapor yazılır.Bu raporu hazırlarken referans göstereceğiniz için kendimize şu soruları sormamız gerekir;Yazar problemi açık ve anlaşılır bir biçimde belirtmiş mi?Bu problem başka bir yöntemle daha etkili ifade edilebilir mi?Yazar literatür taraması sonucunda hangi araştırmaları referans almış.Araştırmanın yöntemi uygun mudur?Veri toplama araçları geçerli ve güvenilir midir?Bu kitap veya araştırma sizin probleminizin anlaşılması ve kabul edilmesi için yaralı mıdır?

  49. Sayfa
  Literatür taraması yapılarak araştırmalar özetlendikten sonra literatüre ilişkin rapor yazılır. Literatür raporu veya bir araştırmanın problem durumu şu kısımlardan oluşur;Literatür Raporu

  50. Sayfa
  Özet: Bu araştırmada şu anda neler var ve hangi eksikler giderilebilir.Giriş: Bu bölümde, araştırma konusu ile ilgili genel bilgiler sunulur.Gelişme: Diğer araştırmacıların probleme ilişkin neler buldukları özetlenir.ProblemDurumu:araştırma sonuçlarıProblemin temelleri ,venedenleri, ilişkili önemi verilir.

  51. Sayfa
  Bir bilimsel çalışma, işlenmiş eser olduğundan, daha önce yapılmış çalışmalara atıf yapmak ve onlardan alıntı yapmak zorundadır.Atıf ve alıntı sisteminin bazı kuralları vardır. Bu kurallar hem yazı yöntemini hem yazı etiğini ifade eder.Alıntı Kuralları

  52. Sayfa
  Alıntı aynıyla iktibas(doğrudan alıntı) veya dolaylıaktarma yoluyla olur.İktibas(doğrudan alıntı); blok halinde veya tırnak içinde kullanılarak, kaynaktaki ifadenin virgülüne noktasına kadar aynıyla gösterilmesidir.Dolaylı aktarma; dolaylı aktarma, yazarın ifadesini yeniden yazmak demektir ki bunu tırnak içinde göstermeye gerek yoktur.

  53. Sayfa
  Atıf,Özet değildir, görüşü atfedilenle destekleme vebenden önce bu görüşü şu şu kişiler ifade etmişlerdir, deme geleneğidir.Makale Örneği

  54. Sayfa
  TEŞEKKÜRLERDoç. Dr. Esvet Akbaş VAN-2013esvakbas@hotmail.com

Literatür Videoları

 • 5
  2 ay önce

  Tez de literatür kısmı

 • 3
  2 ay önce

  Tez Yazımı 8. Bölüm I Literatür Taraması Nasıl Yapılır Lisan bitirme tezi ve projeleri için hazırlamış olduğum bu videoda literatür taraması yani önceki çalışmalar araştırmasının nasıl yapıldığını gösterdim. Akademik çalışmalarda başkalarının yapmış olduğu çalışmaları doğrudan almak intihal sayılır, yani çalıntı yapmış olursunuz. O yüzden başka çalışmalardan alıntı yapılacağı zaman kısa kısa alıntılar yaparak yazara ve eserine atıf yapılmalıdır. Literatür taramasının asıl amacı, çalışma yapılacak konu ile ilgili daha önce kim ne çalışma yapmış, neler yazmış onu görmek ve benzer konularda başka alanlarda nasıl çalışmalar yapılmış onu görmektir.

 • 2
  2 ay önce

  Literatür tarama

Literatür Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Literatür Ek Bilgileri

 • 1
  2 yıl önce

  Literatür Nedir?
  Edebiyat, yazın


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Literatür
02 | Edebiyat
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)